İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru:

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 28/05/2014

EK:Münfesih Duruma Düşen Şirketler

 

İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru:

Vergi Dairesi Terkten dolayı Münfesih duruma düşen şirketler listesi

EK:Kaydı Silinen Münfesih Şirketler

 

İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru:

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 16/08/2013 tarihli ve 8385 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıdaki ekte bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 06/01/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

EK:Kaydı Silinen Münfesih Şirketler

 

İnegöl Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru:

Sermayeden dolayı Münfesih duruma düşen şirketler listesi.

EK:Sermayeden Dolayı Münfesih Şirketler

 

Site içi arama