İlgi: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01/08/2014 tarih ve 434.99 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; mevzuat hükümleri çerçevesinde 3568 sayılı Kanunun "özel kanun" niteliğinde olması ve "özel kanunun genel kanuna göre öncelikli uygulanması" yönündeki genel hukuk kuralı doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca;

  • 3568 sayılı Kanun kapsamında serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerini yürüten meslek mensupları ile ortaklık bürolarının, ticaret siciline ve 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara kayıt zorunluluğunun bulunmadığı,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre tüzel kişi tacir sayılan ticaret şirketlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına göre ticaret siciline tescili zorunlu kılındığından; 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarının Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelgede belirtilen sermaye şirketlerinden (Türk Ticaret Kanununda sayılan sermaye şirketleri) birini kurarak faaliyet göstermeleri halinde, bu şirketlerin ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunmasına rağmen 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara üye olma yükümlülüklerinin bulunmadığı,
  • 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarının faaliyetlerini Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelgede sayılan bir sermaye şirketi çatısı altında sürdürmesi halinde olduğu gibi, faaliyetleri mesleki olup Tebliğde yer alan mesleki faaliyetler dışında ticari, sınai ve zirai bir işle uğraşmaları yasaklanmış olan Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşlarının da, ticaret siciline tescil edilmesi zorunluluğu olmasına rağmen 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara üye olmamaları gerektiği,

bildirilmektedir.

Site içi arama