tasarimyarismasi

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu, İnegöl Belediyesi, Odamız, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ve Modef Fuarcılık Ltd. Şti. ortaklaşa organizasyonuyla;

2. İnegöl Ev Mobilyaları Ödüllü Tasarım Yarışması düzenlenmiştir.

Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı, Oturma Grupları, Genç Odası ve Aksesuar kategorilerinde yapılacak olan yarışmayla ilgili bilgi ve katılım belgelerini http://www.itso.org.tr/tasarim">http://www.itso.org.tr/tasarim adresinde bulabilirsiniz.

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 09.06.2011 tarihli ve 0433/14383 sayılı yazıda,

Bir atığın tehlikeli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 05.07.2011 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in EK-III B’sinde yer alan eşik konsantrasyon değerlerine göre atığın analizinin yapılması gerektiği hatırlatılmakta ve analizi yapılacak olan atıklar için numunelerin, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan numune almaya yeterlilik almış olan laboratuvarlarca alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, EK-III B analizi için atığını TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderecek olan sanayicilerin, mutlak suretle “Bakanlıktan numune almaya yeterlilik almış laboratuvarlarca” veya ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce numune alınmasını sağlamaları gerekmektedir.  

 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınan 18.04.2011 tarih 2710 sayılı yazıda;

 

Sanayi Sicil Belgesi işlemlerine ilişkin olarak tespit edilen, ilgili Sanayi ve Ticaret Odaları ve diğer meslek kuruluşları aracılığı ile firmalara duyurulması istenilen hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

 

Söz konusu Teftiş Raporunda;

 

1-      6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesinde sanayi işleri (sanayi işletmesi) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 

"Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.

 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.

 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunların teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir."

 

Yine aynı Kanununun 2. maddesinde "Sanayi işletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde sarahatı dairesinde doldurup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir." Denilmektedir.

Söz konusu Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi de aşağıdaki gibidir.

 

"Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir."

 

Yukarıda yer alan kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere, odanıza kayıtlı üretici sıfatı (sanayici sıfatı) taşıyan firmaların faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaatta bulunarak Sanayi Sicil Belgesi almaları gerektiği, almamaları ve bunun tespiti halinde idari para cezası uygulanacağı bu konunun tüm üretici üyelerinize (Kapasite Raporu sahibi olan firmalara) duyurulması gerekmektedir.

 

2-      6948 Sayılı Sicil Kanunun 11. Maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

 

"Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Lirası idari para cezası verilir."

 

Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerinizin bir önceki yıla ilişkin ve takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken Yıllık İşletme cetvellerinde yer alan tüm hanelere ilişkin bilgilerin doğru, işletmelerin gerçek durumunu yansıtacak şekilde düzenlenerek Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

 

3-      Sanayi Sicil Kanunun 3. maddesinde "Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malumat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makine ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyererini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine göre iktisat ve Ticaret Vekaletince tespit edilip ilan edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir." denilmektedir.

Sanayi Sicil Kanununun 2., 3. Ve 9. Maddelerinde belirtilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde (1 ay içerisinde) Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bu süre içerisinde bildirimde bulunmayan firmalara idari fara cezası uygulanması kanunun bir hükmüdür.

 

4-      Yine Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesinde "Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.

 

Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı sonunda kapatamadıklarından kendilerine Maliye Vekaletince hususi bir ticari yıl tayin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını birinci fıkrada tayin edilen müddet içinde vekalete bildirmek şartı ile, senelik işletme cetvellerini, Maliye Vekaletince kendileri için tayin edilen hesap devresi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci maddede gösterilen usule tevfikan İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.

 

Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebeple İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir." denildiğinden 2010 yılı üretim bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerinin Nisan 2011 sonuna kadar (özel hesap dönemi olan firmalar hesap dönemini takiben 4. ay sonuna kadar) Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği önemle rica olunur.

"

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Uşak Ticaret Borsası’nın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında piyasaya süren işletmelere, kod numarası ve şifre alımları için  İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin döner sermaye hesabına ödedikleri ücretin makul bir seviyeye indirilmesi talebi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yanıtı; “Yönetmeliğe göre piyasaya süren veya ambalaj üreticisi konumunda olan firmalar kod numarası ve şifrelerini, 01.01.2011 tarihi itibarı ile her hangi bir bedel ödemeden bulundukları ilin İl Çevre Orman Müdürlüklerinden alabileceklerdir. Ekonomik işletmeler almış oldukları kod numarası ve şifre ile internet aracılığı ile atık ambalaj yazılım programından her yıl şubat ayı sonuna kadar bildirim ve belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.” şeklindedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama