İlgi: Bursa Valiliği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 13.11.2013 tarih ve 13059572 - 199/2685 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Sanayi alanında durum tespiti, inceleme ve değerlendirmeler yapmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak amacıyla, "2023'E 10 KALA ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERDE AVRASYANIN ÜRETİM ÜSSÜ TÜRKİYE" teması ile;

1. Bilimsel ve Teknolojik Gelişim - Ar-Ge ve İnovasyon,

2. Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,

3. Sanayide Sürdürülebilir Üretim,

4. Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam,

5. Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kümelenme,

6. Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet,

başlıkları altında, 3. Sanayi Şurası 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde CONGRESIUM - ATO ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI - ANKARA' da gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgiye (http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=8199&lng=tr) adresinden ulaşılabilmektedir.

Konuyu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

İlgi: TOBB'nin 09.90.2013 tarih ve 18892 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alına bir yazıya atfen, 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara, Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

İlgi: T.C. Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.08.2013 tarih ve 1642 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır."

şeklinde tarif edilmiş olup, Kanunun 2. maddesi;
"Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında selahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3'üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallenin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir."

4 üncü maddesi;
"Sanayi Siciline kaydedilen sanayi işletmeleri:
2 inci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda;
İşletmenin daimi veya muvakkat kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde,
Keyfiyeti, 2 inci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay zarfında bildirmeye mecburduelar.

Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan daha az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetin tatili halleri bu madde hükmünde hariçtir."

5 inci maddesinin 1 inci fıkrası;
"Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 ay içinde 2 inci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar"

hükümlerini amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde 9 uncu maddesinde de;
"Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 inci maddeye tevfikan verilen beyannamelerde vuku bulan değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her ikisi birlikte hükmolunur."

denilmektedir.

Bilahare 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinde sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz" hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine uyulması zorunlu olup, halen mevzuat hükmü kapsamında faaliyet gösterip işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmemiş üyelerimizin cezai duruma düşmemelerini teminen, sanayi sicil kayıtlarını yaptırmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

 

 

İş Güvenliği Yasası'nda hekim ve uzman zorunluluğu 1-3 yıl ertelenecek. Hükümet tarafından Meclis’e gönderilen torba kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSG) sadece 6. ve 8. maddelerinin yürürlülük tarihlerinde erteleme oldu. Buna göre, iş yerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre, bazıları için 1 Temmuz 2016’a bazı iş yerleri için ise 1 Temmuz 2014 tarihlerine ertelendi. Kanunun risk değerlendirmesi, acil durum planları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ile bildirimleri gibi maddelerinde bir değişiklik söz konusu değildir.

Devamını oku: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgi Notu
 

Site içi arama