İlgi: T.C. Bursa Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.08.2013 tarih ve 1642 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. "Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır."

şeklinde tarif edilmiş olup, Kanunun 2. maddesi;
"Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında selahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3'üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallenin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir."

4 üncü maddesi;
"Sanayi Siciline kaydedilen sanayi işletmeleri:
2 inci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda;
İşletmenin daimi veya muvakkat kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde,
Keyfiyeti, 2 inci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay zarfında bildirmeye mecburduelar.

Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan daha az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetin tatili halleri bu madde hükmünde hariçtir."

5 inci maddesinin 1 inci fıkrası;
"Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç 4 ay içinde 2 inci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar"

hükümlerini amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde 9 uncu maddesinde de;
"Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 inci maddeye tevfikan verilen beyannamelerde vuku bulan değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her ikisi birlikte hükmolunur."

denilmektedir.

Bilahare 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile "Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinde sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz" hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine uyulması zorunlu olup, halen mevzuat hükmü kapsamında faaliyet gösterip işletmelerini sanayi siciline tescil ettirmemiş üyelerimizin cezai duruma düşmemelerini teminen, sanayi sicil kayıtlarını yaptırmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama