Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması  konusu malumlarınızdır. Araç, aksam, sistem ve ayrı  teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını  Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş  Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle aşağıdaki açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır: 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5'inci maddesinde "Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması  zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı  yetkilidir." hükmü amirdir. Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı  Teknik Üniteleri İle ilgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esaslan Hakkında Tebliğ (SGM-2010/1)'in 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasında "İmalatçılar uluslararası  yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Direktif/Regülasyonlarına göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8'inci maddesinde "Topluluğa" veya "ortak pazara" ait topraklara yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları  gereğince, Türkiye Cumhuriyeti toprağını da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır" hükmü yer almaktadır. Birleşik Krallık onay kuruluşu tarafından verilmiş  AT tip onay belgelerinin AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarınca geçerliliğinin devam ettirilmesine yönelik AB'nin 10/1/2019 tarihli Resmi' Gazete'sinde (EU)2019/26 sayılı düzenleme yayınlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca geçerli olan AT tip onay belgeleri Ülkemizde de kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin (MARTEK) 135. Toplantı kararları  arasında "30 Mart 2019 tarihinden önce Birleşik Krallık Onay Kuruluşu (VCA) tarafından AB mevzuatına göre verilen AB veya AT tip onay belgelerinin BRETIX'ten dolayı AB üyesi 27 ülkenin onay kuruluşlarınca dönüştürülmesi süreci ile ilgili (E'U)2019/26 sayılı düzenleme 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, (EU)2019/26 sayılı  düzenleme gereğince AB-27 ülkelerinde dönüştürülerek AB-27 ülkelerinde kabul gören AB veya AT tip onaylarının, Gümrük Birliği anlaşması  gereği Ülkemizde de araç ithalatında, üretiminde veya ulusal araç tip onayı  içerisinde kullanılması  mümkün bulunduğundan, firmaların kendi planlamaları kapsamında (EU)2019/26 sayılı  düzenleme hükümleri uyarınca 30 Mart 2019 tarihinden önce alınmış  mevcut VCA tip onaylarını  dönüştürme işlemlerini ivedilikle başlatmalarında fayda mütalaa edilmiştir." maddesine yer verilmiştir. BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte; Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2019 tarih ve 00041824962 sayılı  yazısında da değinildiği üzere; araç, aksam, sistem veya ayrı  teknik ünite AT tip onaylarını  Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş  Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası  bir anlaşmasız çıkış  senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili «aylarının geçerliliğini devam ettirebilmek için (EU)2019/26 sayılı  düzenleme kapsamında AB-27 ilkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarının fayda sağlayacağı  değerlendirilmektedir. 

Konuya  ilişkin  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0026&from=EN bağlantısından detaylı  bilgiye ulaşılması  mümkündür. 

Üyelerimize duyurulur.

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama