İlgi: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01/08/2014 tarih ve 434.99 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; mevzuat hükümleri çerçevesinde 3568 sayılı Kanunun "özel kanun" niteliğinde olması ve "özel kanunun genel kanuna göre öncelikli uygulanması" yönündeki genel hukuk kuralı doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca;

  • 3568 sayılı Kanun kapsamında serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerini yürüten meslek mensupları ile ortaklık bürolarının, ticaret siciline ve 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara kayıt zorunluluğunun bulunmadığı,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre tüzel kişi tacir sayılan ticaret şirketlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına göre ticaret siciline tescili zorunlu kılındığından; 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarının Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelgede belirtilen sermaye şirketlerinden (Türk Ticaret Kanununda sayılan sermaye şirketleri) birini kurarak faaliyet göstermeleri halinde, bu şirketlerin ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunmasına rağmen 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara üye olma yükümlülüklerinin bulunmadığı,
  • 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensuplarının faaliyetlerini Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelgede sayılan bir sermaye şirketi çatısı altında sürdürmesi halinde olduğu gibi, faaliyetleri mesleki olup Tebliğde yer alan mesleki faaliyetler dışında ticari, sınai ve zirai bir işle uğraşmaları yasaklanmış olan Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşlarının da, ticaret siciline tescil edilmesi zorunluluğu olmasına rağmen 5174 sayılı Kanun kapsamındaki odalara üye olmamaları gerektiği,

bildirilmektedir.

 

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur

Münfesih Şirketler Listesi: http://www.inegoltso.org.tr/dosyalar/9.b.Munfesih_genel_ihtar.xls

 

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 19/03/2014 tarihli ve 8531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 24/06/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

Ek: Kaydı Silinen Şirketler

 

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/03/2014 tarihli ve 8519 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 03/06/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

EK: Kaydı Silinen Münfesih Şirketler

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama