Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan ihale neticesinde Şubat ayı için 196 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmıştır. İthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarına Şubat ayından itibaren gelmesi beklenmektedir. İthal edilen mısırlar ise 1.075 TL/Ton (KDV hariç) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve irmik fabrikaları) yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Satış fiyatına 5TL/Ton maniplasyon bedeli ilave edilecektir. Ayrıca 31.12.2018 tarih, E.290414 sayılı talimatımızla satışa açılan (Mersin Şube Müdürlüğünden satışa açılan) ithal mısırların satışına aynı fiyatla kullanıcılarına serbest olarak devam edilecektir. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Hinterland dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 06/02/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman şube (sadece bir liman şubesinden talepte bulunabilecektir) stokları için müracaat edeceklerdir. Müracaat sahiplerinden birden fazla yerde işletmesi/fabrikası bulunanların talep etmesi halinde fiili tüketimleri bölünecek ve birden fazla şubeden (limandan) teslimat yapılabilecektir.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve yem fabrikalarının 2018 yılına (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Mısır Satışında:
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. İthalat yoluyla gelen hali hazırda gözetim altında tutulan (karantina vb.) hayvanlar için İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden hayvan tescil belgesi getirilmesi durumunda bu hayvan sayıları da fiili tüketim hesaplamasına dâhil edilecektir. Mısır satışlarında kendi yemini kendisi imal eden işletmelere satış yapılırken fiili kapasitelerinin yanı sıra hayvan sayılarını gösterir belge de istenecek ve hayvan sayısı karşılığı hesaplanacak fiili tüketim miktarı kadar satış yapılacaktır. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. Talep sahipleri 2018 yılında (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) mısıra dayalı mamut madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamut madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir. Para yatırma süre sonu mısırlar için 22/02/2019 tarihi mesai bitimi olup son tebligat tarihinden önce gemi tahliyesinin başlaması durumunda parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, 80 yıldır yürütmekte olduğu tarım piyasalarını düzenleme görevi ile birlikte depolamaya uygun nitelikli, kaliteli ve sağlıklı ürünü en ekonomik yöntemle tüm yurt sathına ulaştırmak üzere "Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yoluyla Lisanslı Depoculuk" projesini hayata geçirmiştir. 2019 yılı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında yurt genelinde lisanslı depolarda görev alacak personeli yetiştirmeye yönelik eğitim programları sektörde yer alan işletmelerden gelen talepler üzerine devam etmektedir. Alanında uzman eğitici kadrolar ile düzenlenecek eğitim programları, içerikleri, tarihleri ve süreleri yazının ekinde olup gelen talepler doğrultusunda programlar uygulamaya konulacaktır. 

Konu ile ilgili olarak www.tmo.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.

 

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar: 

A- Bilinçli Tüketici Ödülü

Ödül verilecek tüketicinin;

1-Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması,

2-Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,

3-Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi,

gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü

Ödül verilecek yazıların;

1-İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,

2-Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması,

3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması 

gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

C-Radyo-Televizyon Programı Ödülü

Ödül verilecek programın;

1-Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

2-08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması

gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü

Ödül verilecek firmanın;

1-Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,

2-Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,

3-Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,

4-Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması

gerekmektedir.

E- Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların;

1-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,

2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,

3-Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,

4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması

şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tematik Tüketici Özel Ödülü:

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA II) 2014-2020 dönemi için hazırlanan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli proje kapsamında, Tüketici Özel Ödülü’nün verilmesinde tematik bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yılın teması "İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık” olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, tüketicilere yönelik olarak sunulan mal veya hizmetlerin üretim, piyasaya sunum, pazarlama ve satış sonrası hizmetler aşamalarında,

1-İsrafın önlenmesini,

2-Kaynakların daha verimli kullanılmasını,

3-Çevresel risklerin azaltılmasını,

4-Endüstriyel atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini

sağlayan örnek uygulamalardan uygun görülenlere Tüketici Özel Ödülü verilmesi öngörülmüştür.

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabilecektir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri” ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

Başvuruların 15 Şubat 2019 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulv. (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 3. Kat Oda:337 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız “www.ticaret.gov.tr” adresli web sitesinden veya 0 312 449 4411-0 312 449 4473 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerinden bilgi alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İlçemizde bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz yıl Büro Yönetimi bölümü açılmıştır. Bu bölümün yeni olması ve işverenlerimizin henüz bu bölüm hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebi ile okulda öğrenim gören öğrencilerin staj yeri bulmalarında güçlükler çektiği Odamıza bildirimiştir.

Böüro Yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler tüm ofis ortamlarında görev alabilecekleri gibi, arşivleme, dosyalama, bilgisayar ve ofis programlarına hakimiyet, resmi ve iş yazışmaları, börü makinalarının kullanımı ve daha bir çok konuda eğitim görmekte ve işletmelerde oldukça etkin çalışabilmektedirler.

Üyelerimizin stajyer ihtiyaçlarında Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi Alanı ile aşağıdaki bilgileri kullanarak iletişime geçebilirler.

Yunur Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gülçin ALPER - Alan Şefi
0 224 715 38 38

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama