Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması  konusu malumlarınızdır. Araç, aksam, sistem ve ayrı  teknik ünitelere yönelik AT tip onaylarını  Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş  Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle aşağıdaki açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır: 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5'inci maddesinde "Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması  zorunludur. Bu hüküm, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı  yetkilidir." hükmü amirdir. Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı  Teknik Üniteleri İle ilgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esaslan Hakkında Tebliğ (SGM-2010/1)'in 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasında "İmalatçılar uluslararası  yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Direktif/Regülasyonlarına göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8'inci maddesinde "Topluluğa" veya "ortak pazara" ait topraklara yapılan atıflar, 1/95 sayılı Kararın amaçları  gereğince, Türkiye Cumhuriyeti toprağını da kapsayacak şekilde anlaşılacaktır" hükmü yer almaktadır. Birleşik Krallık onay kuruluşu tarafından verilmiş  AT tip onay belgelerinin AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarınca geçerliliğinin devam ettirilmesine yönelik AB'nin 10/1/2019 tarihli Resmi' Gazete'sinde (EU)2019/26 sayılı düzenleme yayınlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca geçerli olan AT tip onay belgeleri Ülkemizde de kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Motorlu Araçlar Teknik Komitesinin (MARTEK) 135. Toplantı kararları  arasında "30 Mart 2019 tarihinden önce Birleşik Krallık Onay Kuruluşu (VCA) tarafından AB mevzuatına göre verilen AB veya AT tip onay belgelerinin BRETIX'ten dolayı AB üyesi 27 ülkenin onay kuruluşlarınca dönüştürülmesi süreci ile ilgili (E'U)2019/26 sayılı düzenleme 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte, (EU)2019/26 sayılı  düzenleme gereğince AB-27 ülkelerinde dönüştürülerek AB-27 ülkelerinde kabul gören AB veya AT tip onaylarının, Gümrük Birliği anlaşması  gereği Ülkemizde de araç ithalatında, üretiminde veya ulusal araç tip onayı  içerisinde kullanılması  mümkün bulunduğundan, firmaların kendi planlamaları kapsamında (EU)2019/26 sayılı  düzenleme hükümleri uyarınca 30 Mart 2019 tarihinden önce alınmış  mevcut VCA tip onaylarını  dönüştürme işlemlerini ivedilikle başlatmalarında fayda mütalaa edilmiştir." maddesine yer verilmiştir. BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte; Ticaret Bakanlığı'nın 19.02.2019 tarih ve 00041824962 sayılı  yazısında da değinildiği üzere; araç, aksam, sistem veya ayrı  teknik ünite AT tip onaylarını  Birleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş  Ülkemiz pazarına ve/veya AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası  bir anlaşmasız çıkış  senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili «aylarının geçerliliğini devam ettirebilmek için (EU)2019/26 sayılı  düzenleme kapsamında AB-27 ilkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarının fayda sağlayacağı  değerlendirilmektedir. 

Konuya  ilişkin  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0026&from=EN bağlantısından detaylı  bilgiye ulaşılması  mümkündür. 

Üyelerimize duyurulur.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgi yazısında, ülkemizin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonlarını pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak, başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu - özel sektör - üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla Su Yönetimi Ödülleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup, www.suyonetimiodulleri.org internet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategorilerde ödüller verileceği açıklanmıştır.


• Su ve Kanalizasyon idaresi (başarılı proje) 
• İl Belediyesi (başarılı proje) 
• İlçe Belediyesi (başarılı proje) 
• Sulama Teşkilatı (başarılı proje) 
• Üretici (yenilikçi proje) 
• Yüklenici (başarılı proje) 
• Müşavir (başarılı proje) 
• Üniversite (başarılı proje)
• Basın Kuruluşu (en iyi haber) 

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizdeki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje, yenilikçi ürün ve en iyi haber değerlendirmelerinin Değerlendirme Kurulu (Jüri) tarafından aşağıda yer alan kıstaslar göz ününde bulundurularak yapılacağı belirtilmiştir.

• Azaltılan su kayıplan oranı 
• Yerli ürün kullanımı 
• Çevrenin korunması 
• Yenilikçi fikir 
• Ar-Ge katkısı 
• Toplumsal fayda 
• Sosyal sorumluluk 
• Sürdürülebilirlik 

Başvurular www.suyonetimiodulleri.org internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Resmi yazı, e-posta, faks vb. ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Kurumlar başvuru için internet sitesi üzerinde kullanıcı hesabı oluşturarak başvuru formunu dolduracaktır. Aynı kurum birden fazla ödül başvurusunda bulunabilir; ancak her başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Başvurular 1 Şubat 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Ödül töreni 9 Ekim 2019 tarihinde 5. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu ile eşzamanlı olarak Ankara'da düzenlenecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)'nin 40'ıncı  maddesinin altıncı  ve otuzbirinci, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı  fikralarında, adlarına C2, C3, KI, K3, Ll, L2, Ni, N2, R1, R2, Ml, M2, Pl, P2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2'nci çerçevesinde 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır. Aynca; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması  zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı  bulunan taşıttan için sayısal takograf ünitelerindeki verilen, taşıtların trafiğe çıktığı  tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunlu bulunmakta olup; bahse konu yükümlülük, Yönetmeliğin Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası  çerçevesinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Söz konusu yükümlülüklerle ilgili; U-ETDS ve sayısal takografa ilişkin sistemlerin ilgili firmalara izah edilmesi, bu sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasını  teminen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce de uygun görülen 81 ili kapsayacak toplantılar planlanmış  olup, söz konusu toplantılara Karayolları Genel Müdürlüğünce de katılım sağlanacaktır.

Konu ile ilgili olan Odamız üyelerinin 5-6 Nisan tarihlerinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek olan toplantıya katılmaları önem arz etmektedir.

İl: Bursa - Yalova 
Toplantı Tarihi: 05-06 Nisan 2019
Toplantı Yeri: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Üyelerimize duyurulur.

 

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması  amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını  sağlayacak "İthalatta İhracatçı  Kayıt Sistemi" programı  oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı  firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı  Kayıt Sistemi — İİKS numarası) verilmektedir. Konuya ilişkin 2019/4 sayılı  Genelge ekte gönderilmekte olup, anılan programa ilişkin Yükümlü Kılavuzu https://ggm.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını  teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı  olmayan yabancı  firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" alanında "Kimlik No" bölümüne yazılması, sorun yaşanması  halinde ise sorunun Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama