TÜBİTAK BUTAL'in organizasyonu, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ’nin işbirliği ile 6 Aralık 2018 tarihinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde "Bursa'da Tekstil Günleri-2018" etkinliği kapsamında "Tekstilin Geleceğinde Endüstri 4.0" konulu bir Çalıştay düzenlenmektedir.

Önümüzdeki dönemde, tekstilin var olma koşulu olan "Endüstri 4.0" alt yapısına ulaşmayı, konuyla ilgili sektör çalışanlarını ve bilişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin ilk yarısında; alanında uzman konuşmacılar tarafından tüm sektör çalışanlarına bilgi verilmesi, öğleden sonraki bölümde ise davet edilen sektör temsilcileri ile küme çalışması yapılması planlanmaktadır.

Etkinliğe ait "Program" ve "Duyuru metni" ekte verilmiş olup, tekstil sektörüne yeni açılımlar sağlayacağı inancıyla düzenlenen Tekstilin Geleceğinde Endüstri 4.0 Çalıştayına tüm üyelerimiz davetlidir.

Not: Katılım için KAYITLAR, etkinliğin web sayfasından yapılmaktadır (www.tekstilgunleri.org)

EK: Program ve duyuru metnine erişmek için tıklayınız.

 

02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; tehlikeli ve tehlikesiz üretim atıklarının izin ve çevre lisansı almış tesisler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar ve atık taşımaya yetkili taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlarla karıştırılarak yakılması yasaktır.

Bu hususta, Bursa Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda, İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, Odamız, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. İnegöl Şubesi ve Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. Hamzabey Şubesi arasında 29.11.2017 tarihinde 3 yıl süre ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile, İnegöl İlçesinde sürdürülebilir bir çevre ve daha kaliteli bir yaşamın sağlanabilmesi, İnegöl İlçesinin hava kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Daha önce konu ile ilgili tebligat hazırlanarak ilgili üyelerimize ulaştırılmıştır.

Protokol hükümleri gereği ahşap işleme ve mobilya sektöründen kaynaklanan ve ekli listelerde belirtilen atıkların ilgili mevzuat standartlarında ayrı olarak biriktirilerek ekli atık listelerinde irtibat numaraları verilen Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. İnegöl Şubesi ve Starwood Orman Ürünleri San. A.Ş. Hamzabey Şubesi’ne bedelsiz olarak teslim edilmesi ve 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ gereği atık taşıma formlarının kullanımı uygulamasına son verilmesi nedeniyle MOTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) sistemi üzerinden atıkların taşınması gerekmektedir. Bu kapsamda ekli listelerdeki atıkların gönderim işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan MOTAT sistemi üzerinden yapılacaktır. Sisteme dahil olmanız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre bilgi sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemleriniz için Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

İşletmelere yapılan denetim sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklere aykırılık tespit edilmesi durumunda Çevre Kanunun 20. maddesi gereği idari yaptırım uygulanmaktadır.

  • Madde 20/r- "Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf eden özel kişilere 58.351 TL tüzel kişilere 145.890 TL idari yaptırım uygulanır."
  • Madde 20/j- "Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 58.351 TL idari para cezası verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.450 TL idari para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir."
  • Madde 20/v- "Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 243.156 TL’den 2.431.628 TL’ ye kadar idari para cezası verilir."
  • Madde 20/d- "Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahalli çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir."
  • Madde 20/g- "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 14.578 TL idari para cezası verilir."

Üyelerimizin herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için ekli listelerde belirtilen atıkların evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilerek, bedelsiz olarak Starwood Orman Ürünleri A.Ş. İnegöl Şubesi ve Starwood Orman Ürünleri A.Ş. Hamzabey Şubesi’ne teslim edilmesi gerektiğini, aksi halde idari yaptırım uygulanacağını önemle hatırlatırız.

EK:
1- Starwood A.Ş. Hamzabey Şubesi Atık Listesi
2- Starwood A.Ş. İnegöl Şubesi Atık Listesi

 

İlgi : TOBB'nin 16.11.2018 ve 17149 sayılı yazısı

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkinİşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi'ne ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile Oda/Borsanız vasıtasıyla en geç 3 Aralık 2018 tarihine kadar TOBB'ye iletilmesi gerekmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 14.11.2018 tarih ve 17043 sayılı yazısı

Bilgileriniz olduğu üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ'in uygulanması ile ilgili Odalardan gelen başvurular TOBB incelenerek ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ'in birinci fikrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge'ye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki "TOBB Birimleri" altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki "Duyurular"(https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&lst=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama