3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9 maddesi b fıkrası gereğince, tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından itibaren Şubat ayının sonuna kadar tartı aletinin tipi, sınıfı ve kapasitesine göre Belediye Başkanlıklarına, Yetkili Muayene Servisleri ile Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. il müdürlüklerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
 • b. Diğer tartı aletleri.

2. Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Otomatik tartı aletleri,
 • b. I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
 • c. Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve
 • altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3. Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

 • a. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından mallarınn doğrudan
 • tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tanım kapasitesi 2000 kg
 • ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
 • b. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tanım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
 1. 1. Masa terazileri,
 2. 2. Asma teraziler,
 3. 3. Tek kollu kantarlar,
 4. 4. İbreli teraziler.

Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15'nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2.600,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

30 gün içerisinde ödeme yapılmayan veya idari para cezasına itiraz edilmeyen ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

Üyelerimize duyurulur.

 

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2019 yılı için belirlenen idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmaması açısından Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2019 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi bölge müdürlüğü olarak parselasyon uygulama çalışmaları tamamlanmış olup 21.11.2018 tarihinde parsellere ait tapular OSB'miz adına tescil yapılmıştır.Alt yapı çalışmaları ihale aşamasına gelen bölgemizin parsellerinin arsa tahsis işlemlerine başlanmıştır.

Bu bağlamda odanıza kayıtlı yatırımcılara bu bilginin iletilmesi ve OSB'mizde yatırımcı olmak isteyen kuruluşların elde gönderilen yatırımcı ön talep formunu doldurarak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail atmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 13.12.2018 tarih ve 18787

İlgide kayıtlı yazıda,İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatlar' değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan,ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temini ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu amaçla 2018 yılı Aralık ayı itibarı ile "Ülke Masaları Bülteni" yayınlamaya başlanmıştır. Aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer alacaktır. Aynca, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmesi planlanmaktadır.

Ülke Masaları Bültenine TOBB web sayfası TOBB Birimleri sekmesi Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi altındaki Dış Ticaret Müdürlüğü birim sayfasındaki Ülke Masaları Bülteni bölümünden (https://www.tobb.org,tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/UlkeMasalari Bulteni.php) ve Ticaret Bakanlığı Ülke Masaları (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni) ve duyurular bölümlerinden ulaşılabilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama