Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.12.2018 tarih ve 96976 sayılı yazıda, tehlikeli madde taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda;

 • -Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
 • -Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik,
 • -Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve
 • Yetkilendirme Yönetmeliği,
 • -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,
 • -Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında
 • Yönerge,
 • -Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,
 • -Tehlikeli Yüklerle ilgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin
 • Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,
 • -Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,
 • -Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi,
 • -Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 • Hakkında Yönerge,
 • -Radyoaktif Madde içeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,
 • -Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,
 • -Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (Genelge/2018/02) yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İlgi: TOBB'nin 24.01.2019 tarih ve 884 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 09.01.2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü içkilerin Satışına ve Sunuşuna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedellerini içeren 17.01.2019 tarih ve 36612508-482.01.02-E.132625 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

EK : Süre Uzatım 

 

İlgi: TOBB'nin 17/01/2019 tarih ve 619 sayılı yazısı

Bursa ilinde, çeşitli sektörler özelinde, Genel Müdürlüğünce seminer düzenleneceği, sonrasında katı lı mcı işletmelere plaket verileceği beyan edilerek adres istendiği, akabinde iş sağlığı ve. güvenliği mevzuat' adlı bir kitabın faturası ile bu adreslere kargo yoluyla gönderildiği yönünde Genel Müdürlüğümüze iletilen bildirimler son zamanlarda artmıştır. Bu tarz görüşmelerin dikkate alınmaması gerekmektedir. 

Üyelerimize duyurulur.

 

DEİK/Türkiye – Estonya İş Konseyi, Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle 26 Şubat 2019 tarihinde DEİK-River Plaza İstanbul’da “Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı” düzenlenecektir. Anılan toplantı kapsamında, Türkiye ve Estonya’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında iş birliği olanaklarının masaya yatırılması hedeflenmektedir.

Estonya Avrupa pazarlarına yakınlığı ve yenilikçi ekosistemi nedeniyle Avrupa’nın inovasyon merkezi olarak görülmektedir. Otomotiv sektöründe araç elektroniği, malzeme bilimi ve güç üretimi gibi niş alanlarda Ar-Ge kapasitesi ve yeterliliğinin yüksek olması, ülkenin politik ve ekonomik istikrara sahip olması, düşük vergilendirme sistemi (OECD ülkeleri içinde 1. sırada), kalifiye insan kaynağı ve dijital toplum anlayışının gelişmişliği sayesinde bürokratik işlemlerin azlığı gibi avantajlar, Estonya’yı otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde yatırım anlamında öne çıkarmaktadır. 

Otomotiv sektöründe yazılım, yapay zeka, sürücüsüz sürüş gibi konuların ele alınacağı ve   Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Marin Mottus’un onurlandıracağı toplantı kapsamında Invest in Estonia ve Enterprise Estonia temsilcileri ile görüşme imkanı bulunacaktır.

17.000 dolar civarında kişi başına düşen milli gelir seviyesi ile Baltık ülkeleri arasında en yüksek seviyeye sahip olan Estonya, kamu ve özel sektör hizmetlerini çevrimiçi uygulamalarıyla yürüten dünyadaki ilk ülke olmuştur. Estonya girişimcilik açısından Avrupa’nın hane başına en çok girişimci firmaya sahip olan ülkesidir.

Endüstri 4.0, otonom sürüş ve otomotiv yazılımları gibi alanlarda Estonya’nın yenilikçi çözümleri ile Türk otomotiv sektörünün bir araya getirileceği söz konusu toplantıya katılımınızı diler, katılmak isteyen firma temsilcilerinin en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Kayıt formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/857/12095

EK: Taslak - Program

 

e-Posta Haber Grubu
Site içi arama